Thay đổi đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

1)Hồ sơ Thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm: Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (theo mẫu qui định). Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (có … Đọc Thêm