Tư vấn pháp luật đất đai

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp

Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai năm 2013 Nội dung phân tích: Về thủ tục chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất. Bước 1: Có văn bản gửi Ban quản lý các KCN xin chủ trương chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất (nêu rõ … Đọc Thêm

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC a. Trình tự thực hiện: - Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. + Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày … Đọc Thêm