Đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam

Trong Báo cáo này, các tác giả đã đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc đánh giá bao gồm xác định các rào cản đối với dịch vụ ở Việt Nam, sử dụng mô hình định lượng (mô hình cân bằng tổng thể khả tính – CGE) cho  các tình huống chính sách. Các tình huống được xem xét bao gồm tự do hóa đơn phương và khu vực.

Các tác giả đã xem xét tác động của tự do hóa thương mại dịch vụ trong 4 khuôn khổ khác nhau. Trước hết là tự do hóa thương mại dịch vụ trong khuôn khổ cam kết gia nhập WTO. Tiếp đó, Báo cáo phân tích  tác động của 3 khuôn khổ tăng cường  tự do hóa ở cấp độ khu vực là tự do hóa thương mại dịch vụ trong ASEAN, hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và FTA với EU. Báo cáo cũng rà soát xu hướng FDI và thảo luận về dòng FDI trong các lĩnh vực dịch vụ; thảo luận tầm quan trọng của dịch vụ đối với các ngành khác trong nền kinh tế Việt Nam; xem xét các rào cản đối với thương mại dịch vụ và thảo luận chi tiết về kết quả ước tính định lượng trong các khuôn khổ tự do hóa thương mại dịch vụ.

Tin Liên Quan